Daemon

Wstęp

Pozwala wykorzystać Liner2 jako usługe sieciową.

tryb ten odpalany jest z osobnej paczki (g19-liner2-daemon) i wymaga podania dodatkowych parametrów do połączenia z bazą danych w której zapisywane są zadania.

Sposób wywołania:

 
./liner2-daemon -models konfiguracje dostępnych modeli -db_uri root:root666@localhost:3306/nerws -ip localhost -p 3333
ToDo: poprawić parametry

Parametr models

W trybie daemon można zainicjalizować wiele modeli i dla każdego żądania określa się który ma zostać wykorzystany.

Struktura pliku z definicją modeli (*.ini):

[main]
default=nazwa domyślnie wykorzystywanego modelu

[models]
nazwa modelu=plik z konfiguracją modelu
...

Przykład

Plik models.ini:

[main]
default=nam

[models]
nam={INI_DIR}/config-nam.ini
56nam={INI_DIR}/config-56nam.ini

Wywołanie:

./liner2-daemon -models ~/liner2.4-models-fat-pack-v2-SNAPSHOT/models.ini -db_uri root:ot666@localhost:3306/nerws -ip localhost -p 3333 -verbose
-> Setting up chunker: crfpp:/home/michal/liner2.4-models-fat-pack-v2-SNAPSHOT/ini/crfpp-nam-fast.ini
--> CRFPP Chunker deserialize from /home/michal/liner2.4-models-fat-pack-v2-SNAPSHOT/ini/../data/bins/crfpp_kpwr_nam.bin
-> Setting up chunker: heuristic:nam
-> Setting up chunker: dict-load:/home/michal/liner2.4-models-fat-pack-v2-SNAPSHOT/data/bins/dict-nam.bin
--> Dictionary Chunker load
--> Loading chunker from file=/home/michal/liner2.4-models-fat-pack-v2-SNAPSHOT/data/bins/dict-nam.bin
-> Setting up chunker: ensamble:c1+c2+c3
-> Setting up chunker: propagate:ce
--> Chunk propagation
-> Setting up chunker: crfpp:/home/michal/liner2.4-models-fat-pack-v2-SNAPSHOT/ini/crfpp-56nam.ini
--> CRFPP Chunker deserialize from /home/michal/liner2.4-models-fat-pack-v2-SNAPSHOT/ini/../data/bins/crfpp_kpwr_cen-train_56nam.bin
-> Setting up chunker: propagate:c1
--> Chunk propagation
Registering daemon...
maAddr: localhost:3333
Registered with id: 41
Listening on port: 3333
Woke up!
Sleeping...