Podział cech

Cecha – co najmniej pobiera zależny od cechy context i zależne od cechy dane dodatkowe (index na token, anotację, parę anotacji..), i zwraca string opisujący wartość tej cechy dla podanych danych.

Zakładany język implementacji – Python.

Na poziomie funkcjonalnym mamy podział na cechy w zależności od centrum zainteresowania:
 • Cechy tokenów
 • Cechy anotacji
 • Cechy par anotacji

Proces generowania cechy wymaga wskazania centralnego elementu, odpowiednio tokenu, anotacji lub pary anotacji.

Na poziomie implementacji mamy drugi wymiar podziału:
 • Cechy realizowalne za pomocą WCCL
 • Cechy wymagające kodu w Pythonie
Warto zatem zaimplementować uogólniony mechanizm wywoływania cechy zapisanej w WCCL:
 • Cechy podanej jako pojedynczy operator WCCL poprzez:
  • Podanie bezpośrednio kodu operatora, tekstowo
  • Podanie nazwy pliku ccl oraz nazwy operatora (sekcja z indeksem)
 • Cechy podanej jako ciąg operatorów WCCL poprzez:
  • Podanie bezpośrednio ciągu operatorów oddzielonych przecinkiem, tekstowo
  • Podanie nazwy pliku ccl oraz nazwy sekcji i uruchomienie całego ciągu operatorów z tej sekcji

Cechy tokenów

1. Cechy WCCL - Cechy, dla których wystarczy sam operator WCCL, trywialny bądź bardziej wyrafinowany. Ze względu na wydajność mogą być selektywnie realizowane w pełni lub częściowo kodem pythonowym.

Konstrukcja: operator WCCL
Działanie: Z podanego kontekstu trzeba zbudować (quasi)zdanie, ustawić bieżącą pozycję na podany token, odpalić operator i zwrócić jego wartość. Część wymaga jednak dodatkowego parametru
 • Proste operatory
  • Klasa gramatyczna
  • Wartość atrybutu (dodatkowy parametr – jaki atrybut)
  • Orth
  • Lemat
  • Prefix (dodatkowy parametr – długość prefiksu; ale uwaga, nie jest to zmienna operatora WCCL)
  • Suffix (dodatkowy parametr – długość suffiksu; uwaga j.w.)
 • Ciut bardziej skomplikowane cechy, da się zrobić WCCL, choć można też i kodem:
  • Wzorzec (kategoria) ortha - za pomocą regexów i ifów/elsów dla zwrócenia odpowiedniej wartości
  • Zaczyna się z dużej litery - też regex nawet bez ifów, chyba że chcemy 0/1 a nie False/True
  • Zaczyna się z małej litery – j.w.
  • Zaczyna się symbolem – j.w.
  • Zaczyna się liczbą – j.w.
  • Zawiera dużą literę – j.w.
  • Zawiera małą literę – j.w.
  • Zawiera symbol – j.w.
  • Zawiera liczbę – j.w.
 • Cechy WSD – jeszcze bardziej skomplikowane cechy, ale dające się mimo wszystko zapisać kodem WCCL. Pobierają pewne wartości z okna wokół wybranego tokenu, nie uwzględniając tego tokenu, potencjalnie ignorując tokeny spełniające pewne warunki (należące do danej klasy gramatycznej). Wymagana parametryzacja: początek okna, koniec okna, stosowany filtr.
  • Base – zbiór form bazowych (base) z wybranego zakresu wokół tokenu, odfiltrowana do danych klas gramatycznych (uwaga: nie do końca rozumiem kwestię gęsta/rzadka)
  • Posbase – base + part of speech tokenów z wybranego zakresu, ograniczonych do zadanych klas gramatycznych
  • One – TBD czym się różni od posbase
  • Dowolny wewnętrzny operator WCCL – iteracja jak w powyższych przykładach np. jak przy Base, ale zbierana informacja pochodzi od bardziej skomplikowanego operatora WCCL niż Base
 • Cechy wymagające wczytania leksykonu – większość cech tego nie wymaga, co je upraszcza. Niestety od strony technicznej obecnie parsowanie WCCL wspiera leksykony tylko w ramach wczytywania operatorów z pliku a nie przy parsowaniu stringa (można również operatory tworzyć ręcznie, nie parsując).
 • Wystąpienie w słowniku – stosowny leksykon lub 3, być może ify na zwrócenie wartości B, I, O
2. Cechy, dla których nie ma implementacji WCCL
 • Wymagają bezpośredniego, indywidualnego zakodowania
  • Szablon ortha – wersja 1 (rzutowanie ortha na szablon, zamiana symboli na inne)
  • Szablon ortha – wersja 2 (podobnie jak wyżej, ale bez powtórzeń symboli)

Cechy anotacji

1. Cechy operujące na tokenach
 • Cechy dotyczące głowy anotacji – poprzez rzutowanie anotacji na jej głowę, cechy te sprowadzają się w praktyce do cech tokenu, wymienionych w poprzednim punkcie (niezależnie czy są cechami WCCL czy nie)
  • Np. orth, base, klasa gramatyczna, wartości atrybutów
   Nie wymienione wcześniej, dające się zapisać jako WCCL:
  • True/false czy jest zaimkiem
  • Czy jest modyfikowana zaimkiem wskazującym (choć może wymagać podania granicy anotacji czyli kolejny punkt)
  • Czy jest podmiotem w znaczeniu operatora WCCLowego IsSubj
 • Cechy dotyczące wszystkich tokenów anotacji – wymagają podania początku i końca anotacji (pozycji) dla WCCL. Podobne do cech WSD wspomnianych wcześniej, jednak zamiast na tokenach z zakresu wokół wybranego tokenu, z pominięciem tego tokenu, operują na wszystkich tokenach w ramach anotacji. Wymagane podanie granicy anotacji dla kodu w WCCL
  • Zbiór wszystkich klas/wartości atrybutu/orthów/lematów
  • Czy któryś z tokenów spełnia zadany warunek
 • Cechy dotyczące tokenów spoza anotacji – wymagane przekazanei zakresu anotacji dla WCCL oraz dodatkowego parametru
  • N-ty poprzedzający orth
2. Cechy dotyczące samej anotacji a nie tokenów wokół/spoza
 • Wymagają dostępu do danych o anotacji, potrzebny kod nie-WCCLowy
  • Typ anotacji
  • Czy anotacja

Cechy par anotacji

1. Cechy możliwe do zapisania w WCCL, operujące na tokenach w ramach zdania
 • Rzutowanie pary anotacji na jedną z anotacji sprowadza cechę pary do cechy anotacji powyżej
 • Cechy, które wymagają przekazania zakresu obu anotacji
  • Zbiór wszystkich klas/wartości atrybutu/orthów/lematów tokenów POMIĘDZY anotacjami
   2. Cechy możliwe do zapisania w WCCL, ale operujące zasadniczo na kontekście powyżej zdania. Potrzeba utworzenia quasi-zdania
 • Ograniczone do głów anotacji – quasi-zdanie może składać się tylko z dwóch głów
  • Zgodność headów co do liczby/rodzaju
   3. Cechy wymagające dedykowanego kodu, nie powiązane ze sobą
  • Odległość między anotacjami w tokenach
  • Odległość między anotacjami w zdaniach
  • Miary podobieństwa tekstowego
  • Czy obie anotacje to nazwa własna
  • Czy obie anotacje znajdują się w ramach tego samego NP
 • Odwołujące się do słowosieci
  • Odległość między znaczeniami głów
  • Czy głowy zgadzają się co do klasy semantycznej
  • Czy głowy zgadzają się co do bycia obiektem ożywionym

Cechy dokumentu

1. Metadane o dokumencie – dziedzina, liczba zdań, liczba tokenów itp

Cechy korpusu

1. Kolokacje, częstości globalne, czy słowo jest częste