Błąd #8174

Brak pola id w tabeli z dodatkowymi metadanymi

Added by Michał Marcińczuk about 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:11 Oct 2017
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Release 2018.02.02

Description

Sprawdzić, czy po ostatnich zmianach został rozwiązany problem braku pola id w tabeli na dodatkowe metadane dokumentów.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Subject changed from Sprawdzić, czy tworzone jest pole id w tabeli z dodatkowymi metadanymi to Brak pola id w tabeli z dodatkowymi metadanymi
  • Assignee set to Mikołaj Szewczyk
  • Priority changed from Normalny to Pilny
  • Target version set to Release 2018.02.02
  • Estimated time set to 4.00

Dla nowego korpusu, przy dodaniu pierwszego pola z metadanymi tworzona jest tabela na metadane i dodane pole. Powinna został także utworzona kolumna id, jak PRIMARY KEY. Bez tego wysypuje się JOIN tabeli report z metadanymi dla danego korpusu.

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • Status changed from Nowy to Rozwiązany

#4 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF